dimarts, 8 de novembre de 2011

SOL·LICITUD

(Dades identificatives del sol·licitant) ,

EXPOSO:                        
Per això,
SOL·LICITO:                    

Lloc i data

    (signatura)

 (càrrec o òrgan destinatari)

(òrgan destinatari

RESOLUCIÓ

Expedient (núm.), relatiu a      .

Fets
   
Fonaments de dret

     .

 Resolució

Per tant, resolc:
     
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant (òrgan competent) en el termini d’1 mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

Lloc i data

El/La director/a
                                     (signatura i segell)
 
(Identificació)
     

RECURS


(Identificació), amb el DNI núm.      , amb domicili al carrer de      , número      , pis      ,      [d1] , i amb el telèfon      .

D’acord amb      [d2] ,


FORMULO RECURS
     . (Tipus de recurs)


AL·LEGACIONS

1.      .

SOL·LICITO:

1.      .


Lloc i data

                    (signatura)

 (Identificació)
     


 [d1]Codi postal i localitat

 [d2]Normativa

OFICI

     [d1]       [d2] 
     [d3] 
     [d4] 
     [d5]       [d6] 


Sr/Sra[d7] .,

Us faig arribar      .


     [d9] 


     [d10] 

Lloc i data


 [d1]Sr/Sra

 [d2]Nom i cognoms

 [d3]Càrrec

 [d4]Adreça

 [d5]Codi postal

 [d6]Població

 [d7]Només en oficis externs

 [d8]Només en oficis externs

 [d9]Càrrec

 [d10]Nom i cognoms

NOTIFICACIÓ AMB RESOLUCIÓ

Sr/Sra.  

Us notifico que, en data      , (l'òrgan que correspongui) ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

     .”

Contra aquesta resolució podeu interposar recurs (d'alçada o de reposició) davant de (òrgan competent)   en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

El/La director/a
                                        (signatura i segell)

(Identificació)

Lloc i data  

NOTIFICACIÓ

Sr/Sra.      


Us notifico que, en data      , l’òrgan competent ha concedit (motiu de la notificació), tal i com consta a la resolució adjunta.

El/La director/a

                    (signatura i segell)

(Identificació)
  
Lloc i data