dimarts, 8 de novembre de 2011

RESOLUCIÓ

Expedient (núm.), relatiu a      .

Fets
   
Fonaments de dret

     .

 Resolució

Per tant, resolc:
     
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant (òrgan competent) en el termini d’1 mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

Lloc i data

El/La director/a
                                     (signatura i segell)
 
(Identificació)
     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada