dimarts, 8 de novembre de 2011

SOL·LICITUD

(Dades identificatives del sol·licitant) ,

EXPOSO:                        
Per això,
SOL·LICITO:                    

Lloc i data

    (signatura)

 (càrrec o òrgan destinatari)

(òrgan destinatari

RESOLUCIÓ

Expedient (núm.), relatiu a      .

Fets
   
Fonaments de dret

     .

 Resolució

Per tant, resolc:
     
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant (òrgan competent) en el termini d’1 mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

Lloc i data

El/La director/a
                                     (signatura i segell)
 
(Identificació)
     

RECURS


(Identificació), amb el DNI núm.      , amb domicili al carrer de      , número      , pis      ,      [d1] , i amb el telèfon      .

D’acord amb      [d2] ,


FORMULO RECURS
     . (Tipus de recurs)


AL·LEGACIONS

1.      .

SOL·LICITO:

1.      .


Lloc i data

                    (signatura)

 (Identificació)
     


 [d1]Codi postal i localitat

 [d2]Normativa

OFICI

     [d1]       [d2] 
     [d3] 
     [d4] 
     [d5]       [d6] 


Sr/Sra[d7] .,

Us faig arribar      .


     [d9] 


     [d10] 

Lloc i data


 [d1]Sr/Sra

 [d2]Nom i cognoms

 [d3]Càrrec

 [d4]Adreça

 [d5]Codi postal

 [d6]Població

 [d7]Només en oficis externs

 [d8]Només en oficis externs

 [d9]Càrrec

 [d10]Nom i cognoms

NOTIFICACIÓ AMB RESOLUCIÓ

Sr/Sra.  

Us notifico que, en data      , (l'òrgan que correspongui) ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

     .”

Contra aquesta resolució podeu interposar recurs (d'alçada o de reposició) davant de (òrgan competent)   en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

El/La director/a
                                        (signatura i segell)

(Identificació)

Lloc i data  

NOTIFICACIÓ

Sr/Sra.      


Us notifico que, en data      , l’òrgan competent ha concedit (motiu de la notificació), tal i com consta a la resolució adjunta.

El/La director/a

                    (signatura i segell)

(Identificació)
  
Lloc i data

INVITACIÓ

(Logotip)
                                     

El/La director/a de (òrgan o entitat)

Us convida

a      , que es farà a      , el      , a les       hores.


Lloc i data 

INFORME

Identificació de l’expedient

Informe d      relatiu a l’expedient      , referent a     .

Fets

1.      .

Fonaments de dret

Que, segons      ,      .

Conclusions

Informo       sobre      .


Lloc i data


El/La director/a (nom)
     

DILIGÈNCIA

DILIGÈNCIA per fer constar que (motiu de la diligència).

Lloc i data

El/La secretari/a                                                     Vist i plau
                                                                                 El/ La director/a
                                       (segell)
(identificació)                                         (identificació)                                                             

DECLARACIÓ

(Identificació declarant), amb domicili al carrer (...), de (localitat), telèfon (...), i amb el DNI (...),


DECLARO:

            Que (motiu de la declaració).

Lloc i data

CONVOCATÒRIA

Sr. / Sra.      

Per indicació del/la president/a, us convoco a...

Dia:      
Hora:      
Lloc:      

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. ...
      Torn obert de paraules.


El/La secretari/a

                        (signatura i segell)

(Identificació)

Lloc i data

COMUNICAT INTERN

COMUNICAT INTERN

Referència:      
De:      
A:      
Assumpte:      

Us comunico que (text a comunicar).

El/la director/a

                       (signatura i segell)
   
Lloc i data

CITACIÓ

Sr. / Sra.      

Us demano que us presenteu a (lloc citació)  per (motiu citació).

Dia:      
Horari:
Lloc:

Documentació que cal aportar-hi:

-      

La incompareixença representa (acció).


E/La secretari/a

                         (signatura i segell)

(Identificació)

Lloc i data

CERTIFICAT

(Identificació secretari), secretari de l’Institut  (nom centre), de (localitat),

CERTIFICO:     (cos)               .
 
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del/la director/a.
Lloc i data

                                                                                                          Vist i plau
                                                                                                          El/a director/a

                                                                 (segell i signatura)

                                                                                             (identificació director/a)

CARTA

(Nom i adreça destinatari)   


Senyor/a,

  (cos carta)   .

Atentament,

             (signatura i segell)

(identificació signant)
Director/a

Lloc i data

CARÂTULA DE FAX

FAX

De: (òrgan o entitat)
________________________________________________________
A: ______________________________________________________
A l’atenció de: ___________________________________________
Data: ______________________________
Nombre de fulls inclòs aquest: _________
Assumpte: _________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

AVÍS

AVÍS


Es comunica a       que      .


El/La secretari/a

Lloc i data


ANUNCI

ANUNCI

de (organisme) , sobre (tema de l'anunci).

     .

Lloc i data

                         (signatura i segell)
  
Director/a

ACTA

Acta del (òrgan)  de  (localitat)    

Identificació de la sessió
Núm:      
Caràcter: (ordinari o extraordinari)    
Dia:      
Hora:      
Lloc:      

Assistents
(relació dels membres que han assistit a la reunió)    
S’han excusat d’assistir-hi:
(relació dels membres que han presentat excusa)   

Ordre del dia
1.      Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
...      
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1.      El/La president/a obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
...           

Acords
1.
...   

El/la president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

     El secretari                                                                                   Vist i plau
                                                       (segell)                                       El/la director/a

 

Altres documents

En aquest grup hi trobem aquells documents que no tenen cabuda en la classificació de documents administratius (de comunicació i de sol·licitud):
- Informe
- Invitació

Documents de sol·licitud

Els documents de sol·licitud són els següents:
- Citació
- Convocatòria
- Recurs
- Sol·licitud

Documents de comunicació

Els documents de comunicació són els següents:
- Acta
- Anunci
- Avís
- Caràtula de fax
- Certificat
- Comunicat intern
- Declaració
- Diligència
- Notificació
- Ofici
- Resolució

Classificació dels documents

Classifiquem els documents administratius en tres grups:
- Documents de comunicació
- Documents de sol·licitud
- Altres