dimarts, 8 de novembre de 2011

NOTIFICACIÓ AMB RESOLUCIÓ

Sr/Sra.  

Us notifico que, en data      , (l'òrgan que correspongui) ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

     .”

Contra aquesta resolució podeu interposar recurs (d'alçada o de reposició) davant de (òrgan competent)   en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

El/La director/a
                                        (signatura i segell)

(Identificació)

Lloc i data  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada